Źródło: Ogólnopolskie

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza jest organizacją dobrowolną, gdzie mój los zależy od twojego zaangażowania i odwrotnie.

Zjazd Roboczy Inicjatywy Pracowniczej - sprawozdanie
13.12.2020
Obrady Zjazdu Roboczego OZZ Inicjatywa Pracownicza (24-25.10.2020)

W dniach 24-25 października odbył się Zjazd Roboczy Inicjatywy Pracowniczej. Ze względu na wprowadzone w tym czasie obostrzenia, wydarzenie zorganizowano w formie telekonferencji. W Zjeździe wzięło udział ponad 30 osób, reprezentujących ponad 20 struktur zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych OZZ IP. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, głównym tematem obrad były przygotowania do XII Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatek (KZD), który odbędzie się w marcu 2021 r.

Zjazd podzielony był na 3 główne bloki: „Kwestie organizacyjne”, „Postulaty programowe” oraz tematy do pracy w podgrupach zgłoszone przez poszczególne komisje i grupy robocze działające w Związku.

Obrady rozpoczęły 3 prezentacje, poświęcone sprawom organizacyjnym. W tej części, przedstawiciele i przedstawicielki Komisji Krajowej zreferowali sytuację finansową IP, funkcjonowanie Biura Związku oraz wstępne propozycje zmian statutowych.

W zakresie finansów, najważniejszym wnioskiem z dyskusji była konieczność zreformowania systemu zbierania składek oraz podwyższenia ich wysokości. Chociaż nasz związek posiada w tej chwili dość znaczne oszczędności (w stosunku do sytuacji w latach ubiegłych), to ze względu na dynamiczny rozwój oraz konieczność sfinansowania coraz większego zakresu działań, w przyszłym roku pod obrady KZD zostanie przedstawiona propozycja zwiększenia wysokości składki członkowskiej. Poza samym zwiększeniem składki, odbędzie się także dyskusja nad tym, czy jej wysokość nie powinna zostać zróżnicowana. Obecnie, tzw. „ogólnopolska część składki”, która służy finansowaniu działań krajowych Inicjatywy Pracowniczej jest zbierana w takiej samej wysokości miesięcznie od każdej osoby należącej do Związku. Takie rozwiązanie jest stosunkowo proste (każdy płaci tyle samo) i powoduje, że skarbnicy i skarbniczki w poszczególnych komisjach nie mają dodatkowej pracy związanej np. w koniecznością wyliczania dokładnej wysokości składki w zależności od zarobków. Z drugiej strony, takie rozwiązanie nie bierze pod uwagę różnic w wysokości zarobków w różnych branżach, miastach czy na różnych stanowiskach pracy – pod pewnymi względami jest to więc system niesprawiedliwy. Komisja Krajowa przedstawiła 3 propozycje zreformowania systemu zbierania składek w OZZ IP:
1. utrzymanie dotychczasowej zasady „każdy płaci tyle samo”, ale przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości ogólnopolskiej części składki;
2. zróżnicowanie wysokości ogólnopolskiej części składki w zależności od poziomu zarobków danej osoby (np. ustalony procent od wynagrodzenia)
3. zróżnicowanie wysokości ogólnopolskiej części składki w zależności od branży w jakiej działa dana komisja.
Propozycje te zostaną przed marcem przyszłego roku skonkretyzowane i w formie uchwał przedstawione pod głosowanie Delegatów i Delegatek.

Biuro Związku to nowa struktura, powołana na podstawie uchwały ostatniego Zjazdu Delegatów i Delegatek w marcu 2019 r. Tworzą ją osoby wybrane do Komisji Krajowej, które odpowiadają za prowadzenie dokumentacji i (wspólnie z grupą roboczą ds. prawnych) obsługę prawną Związku. Dla Inicjatywy Pracowniczej jest to nowe rozwiązanie, głównie ze względu na fakt, że praca osób tworzących Biuro jest wynagradzana – do tej pory nasz związek negatywnie oceniał zatrudnianie osób wchodzących w skład władz krajowych, uznając to za jeden z elementów prowadzących do biurokratyzacji ruchu związkowego. Rosnąca liczba spraw sądowych oraz potrzeb w zakresie poradnictwa prawnego zgłaszanych przez komisję zmusiły nas jednak do wprowadzenia zmian. Ponieważ Biuro jest strukturą nową, zasady jego funkcjonowania oraz organizacja znajdują się cały czas w procesie tworzenia i są na bieżąco oceniane przez członków i członkinie OZZ IP. Można powiedzieć, że ostateczny kształt Biura jeszcze się klaruje, a Zjazd Roboczy był tym momentem, w którym dokonano oceny tego na ile rozwiązania wypracowane przez obecną Komisję Krajową zgodne są z oczekiwaniami całego Związku.

Ostatnim elementem pierwszego bloku Zjazdu była prezentacja propozycji zmian statutowych związanych z organizacją Inicjatywy Pracowniczej. Propozycje te zostały przygotowane w odpowiedzi na dynamiczny wzrost liczebności naszego związku oraz powstawanie nowych struktur IP. Tak dynamiczny rozwój związku skłonił Komisję Krajową do zaproponowania kilku nowych rozwiązań, które – podobnie jak będzie to miało miejsce w przypadku kwestii składek – w przyszłym roku zostaną przedstawione w formie propozycji uchwał i poddane pod głosowania na KZD. Propozycje te zakładają: (1) wydłużenie kadencji Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej do 3 lub 4 lat, (2) powiększenie składu Komisji Krajowej o osoby reprezentujące poszczególne branże w których działają nasze komisje, (3) wyodrębnienie prezydium Komisji Krajowej składającego się z osób wybieranych do pełnienia konkretnych funkcji (Skrabnik/Skarbniczka, Koordynator/ka ds. Finansów, Kooordynator/ka ds. Szkoleń, Koordynator/ka ds. Międzynarodowych itp.), które mogłyby otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę na rzecz związku. Poza tymi zmianami, Komisja Krajowa będzie starać się inicjować powstawanie Koordynacji na poziomie tych województw, w których działa większa liczba komisji IP – aby dynamicznemu rozwojowi nowych struktur towarzyszyło budowanie wzajemnej solidarności i kontaktów na poziomie lokalnym.

Druga część Zjazdu poświęcona była dyskusjom o charakterze programowym. Skupiliśmy się na 4 tematach: (1) prawie do strajku, (2) pracowniczej strategii wobec kryzysu, (3) odpowiedzi związku na wyzwania ekologiczne oraz (4) organizowaniu młodzieży. Pierwsze trzy tematy omówiono przede wszystkim w formie podsumowania dotychczasowych działań OZZ IP. Jeśli chodzi o prawo do strajku, to z jednej strony pojawiła się kwestia edukacji członków i członkiń w zakresie obowiązującej procedury prowadzenia sporu zbiorowego. Z drugiej strony, OZZ IP od dawna wskazuje na cały szereg ograniczeń zawartych w polskim prawie, które sprawiają, że bardzo trudne jest zorganizowanie legalnej akcji strajkowej. Na tym polu zaplanowano więc działania dwutorowe: popularyzację wiedzy prawnej za pomocą szkoleń oraz formułowanie postulatów zmian w Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W zakresie „pracowniczej strategii na czas kryzysu” najważniejszym wnioskiem była konieczność skonkretyzowania tego jak IP jako całość i poszczególne komisje osobno mają reagować na próby przerzucania kosztów kryzysu na klasę pracującą. Podobnie wyglądała dyskusja nt. związków pomiędzy ruchem pracowniczym a ekologią – zgadzamy się co do tego, że walka o środowisko naturalne jest częścią walki o lepsze warunki życia pracowników i pracownic; potrzebujemy jednak dokładniejszego określenia w jaki sposób działalność związana z obroną natury przed degradacją może być prowadzona przez poszczególne struktury Inicjatywy Pracowniczej.

Sobotnie obrady zamknęła prezentacja działalności Koła Młodzieżowego OZZ IP – nowej struktury powołanej w Warszawie i z założenia nakierowanej na organizowanie młodych pracowników i pracownic. W założeniach, tego typu struktury będą powstawać w kolejnych miejscowościach, aby dać osobom studiującym i uczącym się możliwość dołączenia do związku zawodowego bez konieczności zapisywania się do struktur zakładowych czy międzyzakładowych.

Obrady w niedzielę 25 października zostały podzielone na dwie części: pracę w podgrupach i podsumowanie na sesji plenarnej. Dyskusje w podgrupach obejmowały tematy takie jak: działalność grupy ds. prawnych, działalność grupy szkoleniowej, wypracowanie procedur dotyczących rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy, współpraca między komisjami działającymi na uczelniach wyższych oraz wypracowanie stanowiska wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego ograniczającego dostęp do aborcji.
Spośród tych 5 tematów, w kontekście nadchodzącego Zjazdu Delegatów i Delegatek szczególne znaczenie mieć będzie praca wykonana przez grupę pracującą nad procedurami antykonfliktowymi – na jej podstawie zostaną przygotowane propozycje zmian statutowych, które mają uregulować kwestię tego jak jako związek mamy radzić sobie z sytuacjami konfliktów oraz niewłaściwych, przemocowych zachowań, które mogą się pojawić. Dodatkowo, zmianom statutowym towarzyszyć będą szkolenia oraz publikacja wewnętrznego poradnika omawiającego zasady postępowania w takich sytuacjach.

Ze względu na fakt, że tuż przed rozpoczęciem Zjazdu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja ze względu na „ciężkie uszkodzenie płodu lub jego nieuleczalną chorobę” jest „niezgodna z Konstytucją”, tym samym ograniczając dostępność do aborcji w Polsce, Zjazd zwieńczyło przyjęcie stanowiska potępiającego wyrok TK oraz wzywającego do protestów i wsparcia kobiecej solidarności wobec coraz bardziej represyjnych regulacji prawnych.


Nie dla dyskryminacji pracowników Amazon w Polsce!
01.12.2020
Nie dla dyskryminacji pracowników Amazon w Polsce!

Nie dla dyskryminacji pracowników Amazon w Polsce! Najniższe premie! Największe wymagania!

1 grudnia 2020 r. Amazon Fulfillment Poland przekazał do konsultacji organizacjom związkowym regulamin "Bonusu grudniowego". Zaproponowana kwota dla pracowników zatrudnionych na pełny etat wyniosła 600 zł brutto (135 euro), ok. 470 zł netto. W tym samym czasie pracownicy Amazon z Niemiec, Hiszpanii, Włoch czy Francji otrzymają 300 euro, ze Stanów Zjednoczonych 300 dolarów, a z Wielkiej Brytanii 300 funtów.

Gdy niemieckie magazyny Amazon strajkowały, Amazon w Polsce ogłosił obowiązkowe nadgodziny. Oznaczało to pracę po 11,5 godzin, wielogodzinne dojazdy, kilka godzin snu i olbrzymie wymagania, pomimo ciągłego zagrożenia związanego z koronawirusem. Jesteśmy kluczowymi pracownikami, dostarczającymi w pandemii niezbędne produkty głównie do Europy Zachodniej. Co dostajemy w zamian? Firma dorobiła się na nas fortuny i po raz kolejny jesteśmy traktowani jak tania siła robocza. Zarabiamy znacznie mniej, a ceny w innych krajach są niewiele niższe. Żywność jest w Polsce o 30% tańsza niż w Niemczech i tylko o 25% tańsza niż w Hiszpanii. Żyje nam się źle, a powodem są takie firmy jak Amazon, który po raz kolejny nie oferuje nam nawet połowy stawek z innych krajów.

Związki działające w polskim Amazon, OZZ Inicjatywa Pracownicza i NSZZ Solidarność, mają 30 dni na zajęcie stanowiska względem propozycji spółki. Związki przeprowadzają konsultacje z członkami oraz pracownikami Amazon. Prosimy o udział w sondzie:

1. Wystarczy nam 600 zł. Związki zawodowe powinny zaakceptować propozycję Amazon
2. Chcemy więcej. Związki zawodowe powinny dalej negocjować z Amazon
3. Chcemy więcej. Negocjacje związków musimy wesprzeć zbiorowym naciskiem na firmę. Deklaruje wspólny udział w protestach (np. zwolnienie tempa pracy / noszeniu kamizelki "2 tys. dla każdego" i innych)

Prosimy o odpowiedź tutaj: https://tiny.pl/7st6s

Prosimy o udostępnianie!: https://www.facebook.com/IPAmazon/posts/1282753448749020

Komisja Międzyzakładowa
OZZ Inicjatywa Pracownicza
przy Amazon Fulfillment Poland sp. z. o.o.
e-mail: ipamazon@wp.pl,
tel.: 736-850-536

 


Niech Amazon zapłaci! #MakeAmazonPay
26.11.2020
Niech Amazon zapłaci! #MakeAmazonPay

W Czarny Piątek, 27 listopada 2020 r., pracownicy Amazon, związki zawodowe, w tym OZZ Inicjatywa Pracownicza w ramach koalicji Amazon Workers International oraz obywatele z całego świata, wspierani przez szeroką koalicję sojuszników, m.in. Uniglobal, ITUC, IndustriALL, Oxfam, Greenpeace, Progressive International, Amnesty International, rozpoczynają kampanię #MakeAmazonPay.

Za tym hasłem #MakeAmazonPay, które oznacza „Niech Amazon zapłaci”, stoi postulat, by Amazon uczciwie płacił swoim pracownikom, płacił za swój wpływ na środowisko oraz płacił podatki. Czytaj więcej o postulatach.

Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza, działający od 2014 r. w polskich magazynach Amazon, włącza się w działania. Pracownicy Amazon w Polsce od listopada protestują pod hasłem "2 000 zł dla każdego", domagając się godnych zarobków i dodatków.

Zobacz: zdjęcia pracowników z hasłem "2000 dla każdego"
Czytaj więcej o: "2 000 dla każdego"

Strona internetowa kampanii: https://makeamazonpay.com
Przekaż darowiznę, żeby wesprzeć pracowników Amazona na stronie https://makeamazonpay.com

KONTAKT:
OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon 729-479-193, 731-486-483, 736-850-536 ipamazon@wp.pl

#MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020 #2000dlakazdego

> Amazon stał się korporacją wartą bilion dolarów, podczas gdy pracownicy w magazynach Amazona ryzykują życie za niskie płace.

> Wszyscy wiemy, że to nie jest w porządku.

> Czas zmusić Amazon do płacenia #MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020

Okres świąt w czasie pandemii oznacza więcej zamówień od klientów Amazona, ale nie powinien oznaczać więcej zagrożeń dla pracowników Amazon. Amazon jest jedną z najpotężniejszych korporacji na świecie, na której czele stoi Jeff Bezos, najbogatszy człowiek na świecie. W czasie pandemii Amazon stał się korporacją wartą ponad bilion dolarów, a Bezos został pierwszą w historii osobą, której prywatny majątek osiągnął 200 miliardów dolarów. Tymczasem, gdy pracownicy magazynowi Amazona ryzykują życie za niskie płace, ślad węglowy giganta urósł do rozmiarów większych niż ślad dwóch trzecich  spośród wszystkich krajów na Ziemi, a Amazon płaci podatek korporacyjny bliski zeru. Wszyscy wiedzą, że TO NIE JEST W PORZĄDKU. Sukces Amazona nie byłby możliwy bez pracowników, środowiska oraz instytucji publicznych. Amazon zabiera za dużo i oddaje za mało. Czas zmusić Amazon do płacenia, MAKE AMAZON PAY. Jesteśmy pracownikami, działaczami i obywatelami z całego świata, łączącymi się w kampanii Make Amazon Pay, by Amazon uczciwie płacił pracownikom, płacił za swój wpływ na środowisko i płacił podatki.


 

Niech Amazon zapłaci #MakeAmazonPay

Wspólne postulaty

Amazon to jedna z najpotężniejszych korporacji na świecie, na czele której stoi najbogatszy człowiek świata, prezes Jeff Bezos.

Podczas pandemii Amazon stał się korporacją wartą biliony dolarów, a Bezos stał się pierwszą osobą w historii, która zgromadziła 200 miliardów dolarów osobistego majątku. W międzyczasie pracownicy magazynu Amazon ryzykowali życie jako niezbędni pracownicy i tylko na krótko otrzymali podwyżkę.

Wraz z rozwojem korporacyjnego imperium Amazona rośnie również jego ślad węglowy, który przekracza dwie trzecie wszystkich krajów na świecie. Rozwijające się biznesy Amazon w zakresie dostaw i komputerów w chmurze przyspieszają globalne załamanie klimatu.

Jak wszystkie wielkie korporacje, sukces Amazona byłby niemożliwy bez instytucji publicznych, które obywatele budowali wspólnie przez pokolenia. Jednakże zamiast oddać z powrotem społeczeństwom, które pomogły jej się rozwinąć, korporacja pozbawia je dochodów z podatków, pokonując światowe rekordy w unikaniu podatków. W 2019 roku Amazon zapłacił zaledwie 1,2% federalnego podatku dochodowego w USA, kraju, w którym ma swoją siedzibę, w porównaniu z 0% z dwóch poprzednich lat.

Amazon nie jest odosobniony w tych złych praktykach. Jednakże to on znajduje się w samym sercu upadłęgo system, który napędza nierówności, załamanie klimatu oraz rozkład demokracji, które znaczą nasze czasy.

Pandemia ujawniła, jak Amazon stawia zyski ponad pracownikami, społeczeństwem i naszą planetą. Amazon bierze za dużo i oddaje za mało. Nadszedł czas, aby Amazon zapłacił.

Jesteśmy pracownikami, aktywistami i obywatelami z całego świata, łączącymi się razem, aby Amazon płacił sprawiedliwie: swoim pracownikom, za swój wpływ na środowisko i swoje podatki.

Domagamy się, aby Amazon zmienił swoje zasady, a rządy zmieniły swoje prawa na:

1. Poprawę miejsc pracy poprzez:

• podnoszenie płac pracowników we wszystkich magazynach Amazona zgodnie z rosnącym bogactwem korporacji, w tym płaca z tytułu ryzyka i premia za godziny szczytu;

• wynegocjowanie odpowiedniego czasu przerw w celu zapewnienia bezpiecznej pracy;

• zawieszenie surowego reżimu produktywności i nadzoru, jakim posługiwał się Amazon, aby tłamsić pracowników, co narusza ich prawa i zagraża ich bezpieczeństwu;

• rozszerzenie płatnego zwolnienia chorobowego na wszystkich pracowników Amazona, tak aby żaden pracownik nie musiał wybierać między swoim zdrowiem a pracą;

• umożliwienie pracownikom w zakładach bez reprezentacji miejsc pracy samodzielnego wyboru komisji ds. zdrowia i bezpieczeństwa, które negocjują z Amazonem, aby zapewnić bezpieczne tempo pracy, które pozwoli uniknąć powtarzających się obrażeń;

• ujawnienie protokołu korporacji do śledzenia i zgłaszania przypadków zarażenia się wirusem COVID-19, a także zaktualizowanych list przypadków infekcji i zgonów wśród wszystkich pracowników w magazynach Amazona według obiektu.

2. Zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa pracy poprzez:

• zakończenie wszelkich form zatrudnienia dorywczego i pozornego samozatrudnienia lub statusu podwykonawcy;

• ustanowienie przyzwoitych, przejrzystych procedur, dzięki którym pracownicy mogą wyrażać obawy i krytykę bez strachu przed karą;

• natychmiastowe przywrócenie do pracy wszystkich pracowników zwolnionych za zabranie głosu w sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i klientów Amazona; angażowanie się w organizowanie współpracowników; lub z powodu selektywnego egzekwowania polityk wewnętrznych.

3. Szanowanie powszechnych praw pracowniczych poprzez:

• zakończenie niszczenia związków, poszanowanie prawa pracowników do samorganizowania się i prawa związków do promowania interesów pracowników oraz natychmiastowe zaprzestanie wszelkich form szpiegowania pracowników i organizatorów;

• zapewnienie związkom dostępu do miejsc pracy Amazona w celu informowania pracowników o korzyściach wynikających z bycia w związku oraz zapewnienie wszystkim pracownikom możliwości swobodnej decyzji o przystąpieniu do związku, bez obawy o odwet;

• targowanie się ze związkami, gdziekolwiek są obecne, w celu osiągnięcia układów zbiorowych dotyczących warunków i standardów zatrudnienia pracowników w Amazonie;

• zapewnienie praw pracowników w całym łańcuchu dostaw Amazona na całym świecie;

• dzielenie się władzą z pracownikami, na przykład poprzez przyjmowanie przedstawicieli pracowników wybranych przez ich współpracowników na różnych szczeblach zarządzania oraz zwiększanie możliwości otrzymania przez pracowników nie tylko udziałów w korporacji, ale także praw głosu, tak aby firma przeszła w kierunku modelu demokratycznych rządów.

4. Działanie w sposób zrównoważony poprzez:

• zobowiązanie się do zerowej emisji do 2030 r.;

• zakończenie wszystkich niestandardowych kontraktów Amazon Web Services dla firm paliw kopalnych w celu przyspieszenia wydobycia ropy i gazu;

• położenie kresu współudziałowi Amazona w rasizmie środowiskowym, w tym poprzez przejście na pojazdy elektryczne najpierw w społecznościach najbardziej dotkniętych zanieczyszczeniem korporacji;

• zaprzestanie wszelkiego sponsorowania zaprzeczania zmianie klimatu;

• angażowanie pracowników, którzy mają prawo wiedzieć, jak ich pracodawca będzie działał w sposób zrównoważony, poprzez proces Sprawiedliwej Transformacji.

5. Odpłacanie się społeczeństwu poprzez:

• płacenie podatków w krajach, w których prowadzona jest rzeczywista działalność gospodarcza, zakończenie nadużyć podatkowych poprzez: przenoszenie zysków, luki prawne, korzystanie z rajów podatkowych oraz zapewnienie pełnej przejrzystości podatkowej;

• zaprzestanie antykonkurencyjnych praktyk biznesowych, które prowadzą do monopolizacji;

• zakończenie partnerstw z siłami policyjnymi i władzami imigracyjnymi, które są instytucjonalnie rasistowskie;

• zagwarantowanie prywatności i poufności wszystkich aplikacji i oprogramowania Internetu Rzeczy, produkowanych, bądź sprzedawanych przez Amazona, w tym urządzeń Alexa/Echo; a także usług streamingowych i w chmurze;

• zatrzymania tworzenia, udostępniania i sprzedaży urządzeń i oprogramowania, które rozbudowują praktyki masowej inwigilacji, takie jak Amazon Ring, czy rozpoznawanie twarzy/ oprogramowanie biometryczne, takie jak Rekognition.

 

Sygnatariusze: 350.org Aapti Institute, India Algorithm Watch All India IT and ITeS Employees’ Union Amazon Workers International Amazon Employees for Climate Justice Athena Coalition Building and Wood Worker’s International Berlin vs. Amazon Campaign for a Commercial-Free Childhood Canadian Center for Policy Alternatives Centre for International Corporate Tax Accountability and Research Data 4 Black Lives Education International European Arts and Entertainment Alliance Focus on the Global South Friends of the Earth France Greenpeace Global Labor Justice - International Labor Rights Forum Hawkers Joint Action Committee IndustriAll IT for Change International Federation of Journalists International Trade Union Confederation International Transport Workers’ Federation International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations Joint Action Committee against Foreign Retail and E-commerce (India) Model Alliance Momentum Our Revolution Oxfam Progressive International Public Services International Tax Justice NetworkUNI Global Union SOLIDAR Sunrise Movement The Leap The Transnational Institute War on Want Workings Peoples’ Charter


Kantar Polska: komunikat komisji IP po konsultacjach zwolnień grupowych
20.11.2020
Kantar Polska: komunikat komisji IP po konsultacjach zwolnień grupowych

W poniedziałek 16 listopada zakończył się proces konsultacji zwolnień grupowych w Kantar Polska S.A. - firmie badawczej, w której od września br. działa komisja zakładowa Inicjatywy Pracowniczej. Komisja naszego związku zdecydowała się nie podpisywać porozumienia ws. zwolnień, uznając, że warunki zaproponowane przez pracodawcę nie spełniają oczekiwań załogi. Poniżej publikujemy komunikat Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Kantar Polska S.A. ws. konsultacji zwolnień grupowych w firmie.

 

Jako komisja zakładowa w Kantarze zakończyliśmy w poniedziałek 16 listopada serię rozmów z zarządem naszej firmy, które prowadziliśmy od końca października w związku z uruchomieniem procedury zwolnień grupowych. W toku konsultacji ustaliliśmy, że nie chcemy podpisywać porozumienia na oferowanych warunkach.

Proponowany przez firmę pakiet, zawierał - oprócz ustawowego minimum – następujące rozwiązania:
• kilkumiesięczne przedłużenie abonamentu w prywatnej opiece medycznej dla osób z procesami leczenia będącymi w toku,
• konsultacje przygotowujące do wejścia na rynek pracy,
• zwrot części oszczędności poczynionych poprzez wcześniejszą obniżkę wynagrodzeń w pierwszej połowie 2020 roku dla zwalnianych,
• uwzględnienie współpracy w oparciu o umowy cywilnoprawne w obliczaniu okresu wypowiedzenia oraz 
• wprowadzenie programu dobrowolnych odejść,
W naszej opinii, propozycja ta nie była wystarczającym zabezpieczeniem dla osób tracących pracę w trakcie kryzysu związanego z epidemią.

Obawy rodziła przede wszystkim sytuacja pracowników z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia i jednomiesięczną odprawą, które - w szczególności w czasie epidemii - nie zapewniają zwalnianym osobom akceptowanego przez nas poziomu bezpieczeństwa socjalno-finansowego. Wielkość odpraw utrzymano na poziomie ustawowego minimum gwarantowanego stażem pracy - zniesiono jedynie górną granicę ich wysokości (10-krotność minimalnego wynagrodzenia wprowadzoną w Covidowej Tarczy 4.0), co stanowiło ukłon w stronę najlepiej zarabiających pracowników.

Na decyzję o odmowie wpłynął także brak choćby tymczasowej gwarancji zatrudnienia dla pozostających w firmie pracowników, którzy w obliczu trwającego kryzysu i postępującej restrukturyzacji firmy nadal odczuwają zagrożenie zwolnieniem. Nie udało się również uzyskać pisemnej gwarancji, że osoby zwalniane w 2021 roku będą miały zapewnione takie same warunki odejść, jak osoby zwalniane obecnie.

Zarząd nie zgodził się dodatkowo na wpisanie do porozumienia elementów uznanych przez pracownice i pracowników jako najważniejsze w ramach przeprowadzonej przez nas ankiety restrukturyzacyjnej, czyli zwiększenia wysokości odpraw, uwarunkowanego pandemią odroczenia zwolnień o dwa miesiące czy też uwzględnienia współpracy cywilnoprawnej przy obliczaniu wysokości należnych odpraw.

W świetle powyższych przedstawicielki i przedstawiciele komisji zakładowej w Kantarze odrzucili zaproponowany projekt porozumienia.


„2 000 dla każdego” – pracownicy Amazon domagają się dodatku, a nie pączka z lukrem
17.11.2020
„2 000 dla każdego” – pracownicy Amazon domagają się dodatku, a nie pączka z lukrem

5 listopada 2020 r. pracownicy Amazon w Bielanach Wrocławskich, na zmianie dziennej oraz nocnej, wstrzymali pracę pod hasłem „2 000 zł dla każdego”. W kolejnych dniach zatrudnieni w innych magazynach zaczęli dołączać do protestu. Inicjatywa Pracownicza wspiera i dokumentuje akcje pracownicze. Kolejne osoby informują, że chcą włączyć się w działania, zwłaszcza w nadchodzący Czarny Piątek, w okresie wzmożonej pracy. 

Magazyn Amazon WRO1 w Bielanach Wrocławskich to jedyny magazyn spółki w Polsce, który obsługuje artykuły wielkogabarytowe. W magazynie pracuje ponad tysiąc operatorów wózków widłowych, którzy rozkładają i zbierają zamówione przez klientów przedmioty z regałów wysokiego składowania. Amazon w Polsce, który zatrudnia 18 tys. osób bezpośrednio, co roku jesienią rekrutuje na okres przedświąteczny dodatkowo tysiące pracowników agencyjnych - w tym roku zadeklarował pracę przez agencję 14 tysięcy osobom. W magazynach pod Wrocławiem musiało zabraknąć rąk do pracy, skoro agencje zaczęły oferować dodatkowy bonus rekrutacyjny dla nowozatrudnionych w wysokości 2 tys. zł.

Bonus wywołał duże poruszenie wśród pracowników z dłuższym stażem oraz agencyjnych pracujących od kilku miesięcy, którym nie przysługiwał. W magazynach i na forach internetowych dyskutowano o tym, że Amazonowi tylko zależy na rekrutacji pracowników na krótkoterminowe umowy na czas przedświąteczny i realizacji zamówień, a nie docenieniu pracowników już zatrudnionych. Inicjatywa Pracownicza od lat zwraca uwagę, że Amazon przerzuca koszty swojego modelu biznesowego na barki pracowników, oferując w sezonie 2-tygodniowe czy miesięczne, niestabilne umowy agencyjne w czasie, gdy zbija największe zyski.

Niezadowolenie przybrało na sile zwłaszcza dlatego, że większość z pracowników magazynowych Amazon w tym roku nie dostała podwyżek. Amazon od 2015 r. przeprowadzał w trzecim kwartale roku tzw. „przegląd wynagrodzeń”, porównując zarobki w regionie w okolicy magazynów oraz w podobnych branżach. Pierwszy raz od 5 lat – w czasie pandemii, gdy majątek właściciela Amazon Jeffa Bezosa niewyobrażalnie wzrósł, a on sam trafił do piątki najbogatszych biznesmenów w historii – zdecydowanej większości pracowników Amazon w Polsce zamrożono pensje na poziomie 20 zł brutto za godzinę.

W okresie od 8 listopada do 26 grudnia 2020 r. Amazon wprowadził co prawda „świąteczny dodatek do wynagrodzenia” w wysokości 4 zł do przepracowanej godziny. Regulamin dodatku był przedstawiony organizacjom związkowym, które oczekiwały jednak wyższych kwot. Amazon nie był gotowy na ustępstwa. Warto przypomnieć, że od połowy marca do połowy maja, po protestach pracowniczych w różnych krajach, Amazon wypłacał podobny dodatek, zwany „covidowym”, w wysokości 4 zł do godziny pracy. Pandemia się nie skończyła. Pracowników Amazon, obok innych pracowników magazynów oraz logistyki, nazywa się bohaterami, dzięki którym można realizować zamówienia w czasie zamknięcia gospodarki. Z powodu trwającej masowej rekrutacji jeszcze więcej osób codziennie ma kontakt ze sobą w autobusach zakładowych, szatniach, kantynach i na hali, narażając swoje zdrowie.

Według wielu pracowników obecny dodatek 4 zł – podobnie jak wiosną – powinien być kontynuacją dodatku „covidowego”, a bonus świąteczny powinien być wypłacony niezależnie od niego i powienien być dużo wyższy. Dzięki niemu pracownicy w ostatnich latach reperowali swoje budżety domowe, dlatego że przez cały rok ich zarobki były niezadowalające.

Z tego powodu po 5 listopada 2020 r. doszło do serii oddolnych akcji protestacyjnych polegających na przestojach w pracy, trwających od kilku minut do godziny. Inni wyrażali sprzeciw nosząc w pracy pomarańczowe kamizelki z własnoręcznie wykonanym napisem „2 tys. zł dla każdego”. Można było je zobaczyć w Amazon w Sosnowcu, Sadach pod Poznaniem, Kołbaskowie i w Bielanach pod Wrocławiem. Pracownicy nadsyłali zdjęcia i wzywali innych do działania: „kto nas popiera, niech też taką kamizelkę ubiera!”.

Inicjatywa Pracownicza otrzymała nagrania, na których widać protest operatorów wózków widłowych z magazynu Amazon pod Wrocławiem. Na dziale rozładunku i załadunku (dock i ship) na zmianie dziennej w proteście wzięło udział ok. 115-130 wózkowych (czyli zdecydowana większość operatorów z tych działów). Jak relacjonuje jeden z uczestników: „Protest polegał na tym, że wszyscy pracownicy zjechali w jedno miejsce i przez ok. trzy minuty włączali klaksony. Osoby solidaryzujące się z nami doszły do nas na znak protestu. Wywarło to wielkie wrażenie wśród innych pracowników magazynu. Oczywiście zaraz zlecieli się managerowie i osoby z HR. Na zakończenie trzy razy krzyknęliśmy „2 tysiące dla każdego!”.

Dostaliśmy również informacje od pracowników z tego samego magazynu, lecz z innych działów, że protest miał miejsce również na nocnej zmianie, między 1 a 2 w nocy. Pracownicy działów pick i stow zablokowali drogę przy dziale pick, blokując przejazd. Uczestnik pisał: „W proteście na WRO1 brały udział również dział zwrotów od klientów na trzech linkach: ok. 180 osób włączyło andony na parę minut”. Czerwony andon to sygnał świetlny informujący o tym, że niemożliwa jest z powodów technicznych kontynuacja pracy.

Inicjatywa Pracownicza skierowała pismo do korporacji, w którym pisaliśmy: „Jako związek zawodowy, który zrzesza pracowników Amazon oraz pracowników agencji wyrażamy oburzenie, że bonus nie dotyczy pracowników bezpośrednio zatrudnionych przez Amazon, jak i pracowników agencyjnych, którzy już pracują na terenie Spółki od pewnego czasu. Zdajemy sobie sprawę, że agencje pracy oferujące bonus od wielu współpracują z Amazon i pośrednio korzystają z zysków wypracowywanych przez Pracowników Amazon. Żądamy wyjaśnień odnośnie prowadzenia takiej polityki płacowej. Wiadomość poruszyła wiele osób i załoga odbiera taką politykę płacową jako brak szacunku dla Pracowników z dłuższym stażem. W związku z powyższym, stoimy na stanowisku, że bonus w wysokości 2 000 zł niezależnie od stażu i zatrudnienia należy się wszystkim Pracownikom (niezależnie od wprowadzone bonusu 4 zł do godziny pracy) – oraz oczekujemy wyjaśnień i podjęcia rozmów ze stroną społeczną na temat takiego dodatku”.

13 listopada otrzymaliśmy odpowiedź od Amazon: „Pragniemy poinformować, iż agencje pracy tymczasowe prowadzą niezależną od Amazon politykę płacową, dotyczącą pracowników, których zatrudniają. Bonus, o którym organizacja związkowa wspomina w piśmie nie jest bonusem zaproponowanym przez Amazon i pracodawca nie jest stroną w tej sprawie (...)”. Amazon nie ustosunkował się do tego, że pracownicy czują się poruszeni i odbierają taką politykę płacową za brak szacunku oraz podejmują działania protestacyjne, ani do tego, że strona związkowa wyraziła gotowość podjęcia rozmów. Mogliśmy za to przeczytać, że pracownicy otrzymają świadczenia świąteczne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (choć wiadomo, że tworzenie funduszu ZFŚS regulowane jest ustawą i nie wynika z dobrej woli korporacji) oraz „tradycyjnie już podczas listopada i grudnia przeprowadzone będą liczne konkursy i atrakcje, których szczegóły zostaną podane już wkrótce”. Atrakcje te - według plakatów wywieszonych w magazynach - to donut z lukrem, napój bądź przekąska.

Związek wspiera i dokumentuje oddolne akcje pracownicze. Dochodzą do nas informacje, że kolejne osoby chcą włączyć się w działania, zwłaszcza w nadchodzący Czarny Piątek, w okresie wzmożonej pracy. Inicjatywa Pracownicza oświadcza, że będzie wspierać te protesty, a jeśli zajdzie potrzeba to zapewni pomoc prawną dla ich uczestników.

2 000 dla każdego! Kto nas popiera, niech taką kamizelkę ubiera!

OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon
ipamazon@wp.pl – 736 850 536

 


Zatrzymanie członków i członkiń Inicjatywy Pracowniczej w drodze na Strajk Kobiet
01.11.2020
Policja rzuca na ziemię członkinię Inicjatywy Pracowniczej (30.10.2020)

Związkowczynie i związkowcy „Inicjatywy Pracowniczej” zostali zatrzymani przez policję na autostradzie w drodze na Strajk Kobiet. I tak dotarliśmy na demonstrację w Warszawie!
30 października policja zatrzymała związkowczynie i związkowców z "Inicjatywy Pracowniczej" na autostradzie A2, w drodze na demonstrację za dostępem do legalnej i darmowej aborcji w Warszawie.

W akcję zatrzymania 5 związkowców (w tym 2 przedstawicieli Komisji Krajowej związku i 3 osoby zrzeszone w Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej) uczestniczyło 5 radiowozów i tuzin policjantów. Służby mundurowe zaangażowały również helikopter do namierzania samochodów związkowych na autostradzie, w dodatku do oddziałów drogówki i prewencji.
W sumie samochód zatrzymano 3 razy tego dnia. W ramach pierwszej kontroli, policja spisała wszystkie osoby wewnątrz, a w ramach drugiej przeszukała bagażnik i przeprowadziła oględziny banerów (o treści: Socjalny Kongres Kobiet!).

Podczas trzeciej kontroli policja bez podania przyczyny siłą wywlekła członków Komisji Krajowej i Poznańskiej Komisji Międzyzakładowej z samochodu i skuła ich w kajdanki na środku obwodnicy. Jedna kobieta została od razu rzucona na asfalt. Wszystkich przewieziono na komisariat w Pruszkowie.

Między sobą policjanci mówili o „zatrzymaniu prewencyjnym”, jednak żadna z zatrzymanych osób nie była przesłuchiwana, nie postawiono nikomu żadnych zarzutów, po dokładnym przeszukaniu samochodu nie znaleziono żadnych nielegalnych, bądź niebezpiecznych przedmiotów, żadna z osób nie otrzymała również protokołu zatrzymania. Nasze koleżanki i koledzy byli przetrzymywani na komisariacie przez około 3 godziny. Wszystkie osoby zostały zbadane alkomatem, a kierowca dodatkowo narko-testem. Wszyscy byli trzeźwi.
Po odzyskaniu wolności zatrzymane osoby dołączyły do trwającego w Warszawie protestu.

Za zatrzymanie odpowiedzialni byli Młodszy aspirant Marcin Lisiecki (nr 915093) i Sierżant Karolina Żak (nr 967066). Złożymy oficjalne zażalenie na działania tych funkcjonariuszy, dochodzić będziemy również zadośćuczynienia za bezpodstawne zatrzymanie.
Strajk Kobiet!
Dość bezkarności policji!
Dość represji za działalność związkową!

Poznańska Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza


Sprzeciw komisji szkolnictwa wyższego wobec gróźb ministra Czarnka
30.10.2020
Sprzeciw komisji szkolnictwa wyższego wobec gróźb ministra Czarnka

Komisje Zakładowe OZZ Inicjatywa Pracownicza działające przy instytucjach naukowych i akademickich przygotowały odezwę do wszystkich osób związanych ze wspólnotami akademickimi w Polsce. 

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec bezpodstawnych gróźb ministra Przemysława Czarnka, który zagroził uczelniom odebraniem środków na badania. Miałaby to być reakcja na umożliwienie studentkom i studentom oraz pracownikom i pracownicom uczelni wyrażenia swojego stanowiska wobec wprowadzania przepisów ograniczających prawa człowieka w Polsce.

Specyfika dorobku naukowego ministra Czarnka nie uprawnia go do oceniania metod i wyników prac badawczych, tymczasem wyraził on zamiar związania kryteriów politycznych i ideologicznych z oceną wniosków badawczych, a co za tym idzie z warunkami pracy i studiowania na uczelni. Zapowiedział tym samym daleko idącą ingerencję w autonomię uniwersytetów. Nie ma na to naszej zgody!

Jak precyzuje obecnie funkcjonująca ustawa o szkolnictwie wyższym “obowiązkiem władzy publicznej jest tworzenie optymalnych warunków dla wolności badań naukowych i twórczości artystycznej, wolności nauczania oraz autonomii społeczności akademickiej". O przydziale środków nie może decydować polityczna lojalność uczelni. Odebranie funduszy na badania jest niezgodnym z prawem środkiem represyjnym.

W odpowiedzi na takie oburzające nadużycie władzy wzywamy wszystkie osoby związane ze wspólnotami uniwersyteckimi w Polsce – studentki i studentów, doktorantki i doktorantów, osoby pracujące w pionach kanclerskich i administracji, pracownice i pracowników technicznych, badaczki i badaczy, nauczycielki i nauczycieli, oraz władze uczelni - do nieulegania próbom zastraszania ze strony Ministra Nauki i Edukacji, do wyrażania sprzeciwu wobec wszystkich działań wymierzonych w autonomię Akademii przy użyciu wszelkich dostępnych nam legalnych środków – jeżeli będzie to konieczne, również do aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego. Liczymy, że wszystkie organizacje związkowe i stowarzyszenia akademickie solidarnie przeciwstawią się próbom ograniczania autonomii uczelni.

Jednocześnie, w przekonaniu, że nasz sprawiedliwy opór odniesie większy skutek, jeśli będziemy zorganizowani, nawołujemy do wstępowania do związków zawodowych! Jeżeli bliskie są Wam wartości samorządnego i niezależnego ruchu pracowniczego, zaangażowanego społecznie i walczącego o zmianę systemu, zachęcamy Was do wstępowania w szeregi uniwersyteckich i akademickich komisji zakładowych Inicjatywy Pracowniczej [kontakty do komisji].

Komisja Zakładowa OZZ IP przy Uniwersytecie Jagiellońskim
Komisja Zakładowa OZZ IP przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Komisja Zakładowa OZZ IP przy Uniwersytecie Warszawskim
Komisja Zakładowa OZZ IP przy Uniwersytecie Wrocławskim
Międzyzakładowa Komisja OZZ IP przy Polskiej Akademii Nauk i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie


Inicjatywa Pracownicza przeciwko zakazowi aborcji
26.10.2020
Protest pod Trybunałem Konstytucyjnym (Warszawa, 22.10.2020)

Na podstawie rekomendacji Zjazdu Roboczego (który odbył się w dniach 24-25 października), Komisja Krajowa Inicjatywy Pracowniczej przyjęła stanowisko ws. dostępu do aborcji. Dokument krytycznie odnosi się zarówno do wyroku Trybynału Konstytucyjnego, który ostatecznie pozbawił większość kobiet prawa do wykonywania zabiegu abrocji oraz wyraża "stanowczy sprzeciw wobec poczynań rządzących, którzy używają prawa i Konstytucji, by zaprzeczyć naszym wolnościom, naszemu prawu do samostanowienia i postępowania zgodnie z własnym sumieniem."

Pełna treść stanowiska [LINK]

Dostępność aborcji jest jednym z elementów zdrowia reprodukcyjnego pracujących kobiet - obok m.in. świadczeń socjalnych, edukacji seksualnej, badań prenatalnych, antykoncepcji. Z tych powodów, Inicjatywa Pracownicza traktuje walkę o dostęp do aborcji jako tak samo ważną, jak walka o wyższe płace czy bezpieczne warunki pracy. 

Stanowisko zawiera także dwie deklaracje konkretnych działań: wzajemnej pomocy i wsparcia w dostępie do przerywania ciąży oraz poparcia protestów, które od czwartku 22 października trwają w całej Polsce:

"Niezależnie od tego, jakie prawo będzie panowało w Polsce, w jakich sytuacjach aborcja będzie legalna bądź nie, kobiety będą przerywać ciąże. Kiedy rząd odmawia nam dostępu do ochrony zdrowia i stawia kolejne zakazy dotyczące podstawowych wolności osobistych, zrobimy wszystko co możliwe, żeby zapewnić sobie wzajemnie pomoc i wsparcie w dostępie do przerywania ciąży."

[...]

"Fala strajków w postaci blokad czy paraliżowania całych sektorów gospodarki wywrze presję na rządzących i przełoży się na kształtowanie takiej polityki ochrony zdrowia i aborcji, jakiej to My chcemy. W społeczno-gospodarczym kryzysie zgotowanym przez rząd w dobie pandemii, będziemy się organizować i walczyć.

Solidarność naszą bronią, idziemy na strajk!"

 


Inicjatywa Pracownicza apeluje o wspólne działania związkowe przeciwko cięciom w administracji publicznej
27.09.2020
Inicjatywa Pracownicza apeluje o wspólne działania związkowe przeciwko cięciom w administracji publicznej

Komisja Krajowa OZZ IP opublikowała "Apel przeciwko cięciom płac i etatów w administracji publicznej" skierowany do związków zawodowych działających w administracji państwowej.  Jest on odpowiedzią na rządowe zapowiedzi redukcji zatrudnienia w administracji publicznej oraz zamrożenia płac i funduszu nagród w korpusie służby cywilnej w przysżłym roku.

Pełna treść apelu jest dostępna [tutaj]

Struktury związkowe zainteresowane współpracą prosimy o kontakt [e-mail]

 

26 sierpnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę wzywającą premiera do rozpoczęcia między-ministerialnych uzgodnień rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów". Dwa dni później został opublikowany projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 zakładającej, że w przyszłym roku nie zostanie utworzony fundusz nagród w służbie cywilnej, podwyżki wynagrodzeń zostaną wstrzymane oraz, że kwota bazowa odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych zostanie zamrożona na poziomie 2018 r.

Apel przeciwko cięciom płac i etatów ma stanowić odpowiedź na te działania rządu. Inicjatywa Pracownicza apeluje do wszystkich organizacji związkowych działających w administracji publicznej oraz sferze budżetowej o:

1) Rozpoczęcie rozmów na temat podjęcia wspólnych akcji protestacyjnych i wypracowania związkowej alternatywy dla planów cięć etatów i wynagrodzeń w administracji publicznej.

2) Rozważenie podjęcia takich form akcji jak: wejście w spory zbiorowe, oflagowanie zakładów pracy, pikiety i demonstracje uliczne, strajki włoskie czy np. stosowane w ubiegłych latach przez pracowników i pracownice sądów akcje polegające na wzywaniu pracowników i pracownic do zadbania o własne zdrowie i nie odkładanie decyzji o udaniu się do lekarza w sytuacji choroby lub złego samopoczucia.

3) Rozpowszechnienie tego apelu wśród swoich członków i członkiń i rozpoczęcie dyskusji nad najbardziej adekwatnymi do sytuacji działaniami protestacyjnymi.


 


IP Amazon: "+4 zł dla każdego!"
21.08.2020
IP Amazon:

Stanowisko związku w sprawie podwyżek - „PLUS 4 zł DLA KAŻDEGO!”

Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza Amazon stoi na stanowisku, że pensja powinna wzrosnąć o 4 zł do godziny pracy.

 

Praca w magazynach Amazon w czasie koronawirusa wiąże się z ryzykiem dla pracowników oraz ich rodzin. Amerykański gigant zdaje sobie z tego sprawę, dlatego na początku pandemii – pod naciskiem załóg z różnych krajów – wprowadził tymczasowy bonus 4 zł brutto do godziny pracy. Wprowadzono wiele środków zapobiegawczych i obostrzeń, które sprawiają, że nasza praca stała się cięższa (dystans, maseczki i inne). Obostrzenia zostały, a bonus wycofano. Jesteśmy zdania, iż pracownicy Amazon powinni otrzymywać godną płacę za swoją pracę przez cały rok! Tym bardziej że ostatnio znacznie wzrosły wydatki na utrzymanie, np. żywność, wywóz śmieci, prąd. Powoduje to, że nasze zarobki realnie spadają.

Domagamy się sprawiedliwego i proporcjonalnego podniesienia wynagrodzeń w odniesieniu do zysków firmy, a nie jak to próbuje robić Amazon: utrzymania wynagrodzeń w odniesieniu do zarobków w regionie. W ten sposób Amazon utrzymuje niski poziom płac w Polsce i utrwala niedostatek. Słyszymy nieoficjalnie, że ze względu na sytuację być może wcale nie będzie podwyżek! Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z krociowych zysków Amazona, zwłaszcza w czasie pandemii. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania szeregowych pracowników. Mimo formalnego zawieszenia oceny pracowniczej (feedbacków/adapta) i zagrożenia dla zdrowia, wywiązują się oni wzorowo ze swoich obowiązków. Dzięki temu spółka dynamicznie się rozwija w Polsce, ale nie przekłada się to na polepszenie jakości życia zatrudnionych.

Podniesienie pensji w Amazon o 4 zł, proponowane przez nasz związek, który wciąż jest w sporze zbiorowym z Amazon, mogłoby stanowić podstawę do podpisania porozumienia między stronami. W obecnej sytuacji pandemicznej oraz intensywnego rozwoju spółki, porozumienie między związkami a zarządem może ułatwić i usprawnić współpracę, z korzyścią dla wszystkich.

Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza Amazon
21.08.2020

Dołącz do nas! – ipamazon@wp.pl – tel. 736 850 536