Źródło: Ogólnopolskie

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza jest organizacją dobrowolną, gdzie mój los zależy od twojego zaangażowania i odwrotnie.

Inicjatywa Pracownicza apeluje o wspólne działania związkowe przeciwko cięciom w administracji publicznej
27.09.2020
Inicjatywa Pracownicza apeluje o wspólne działania związkowe przeciwko cięciom w administracji publicznej

Komisja Krajowa OZZ IP opublikowała "Apel przeciwko cięciom płac i etatów w administracji publicznej" skierowany do związków zawodowych działających w administracji państwowej.  Jest on odpowiedzią na rządowe zapowiedzi redukcji zatrudnienia w administracji publicznej oraz zamrożenia płac i funduszu nagród w korpusie służby cywilnej w przysżłym roku.

Pełna treść apelu jest dostępna [tutaj]

Struktury związkowe zainteresowane współpracą prosimy o kontakt [e-mail]

 

26 sierpnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę wzywającą premiera do rozpoczęcia między-ministerialnych uzgodnień rozwiązań związanych ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów". Dwa dni później został opublikowany projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 zakładającej, że w przyszłym roku nie zostanie utworzony fundusz nagród w służbie cywilnej, podwyżki wynagrodzeń zostaną wstrzymane oraz, że kwota bazowa odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych zostanie zamrożona na poziomie 2018 r.

Apel przeciwko cięciom płac i etatów ma stanowić odpowiedź na te działania rządu. Inicjatywa Pracownicza apeluje do wszystkich organizacji związkowych działających w administracji publicznej oraz sferze budżetowej o:

1) Rozpoczęcie rozmów na temat podjęcia wspólnych akcji protestacyjnych i wypracowania związkowej alternatywy dla planów cięć etatów i wynagrodzeń w administracji publicznej.

2) Rozważenie podjęcia takich form akcji jak: wejście w spory zbiorowe, oflagowanie zakładów pracy, pikiety i demonstracje uliczne, strajki włoskie czy np. stosowane w ubiegłych latach przez pracowników i pracownice sądów akcje polegające na wzywaniu pracowników i pracownic do zadbania o własne zdrowie i nie odkładanie decyzji o udaniu się do lekarza w sytuacji choroby lub złego samopoczucia.

3) Rozpowszechnienie tego apelu wśród swoich członków i członkiń i rozpoczęcie dyskusji nad najbardziej adekwatnymi do sytuacji działaniami protestacyjnymi.


 


IP Amazon: "+4 zł dla każdego!"
21.08.2020
IP Amazon:

Stanowisko związku w sprawie podwyżek - „PLUS 4 zł DLA KAŻDEGO!”

Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza Amazon stoi na stanowisku, że pensja powinna wzrosnąć o 4 zł do godziny pracy.

 

Praca w magazynach Amazon w czasie koronawirusa wiąże się z ryzykiem dla pracowników oraz ich rodzin. Amerykański gigant zdaje sobie z tego sprawę, dlatego na początku pandemii – pod naciskiem załóg z różnych krajów – wprowadził tymczasowy bonus 4 zł brutto do godziny pracy. Wprowadzono wiele środków zapobiegawczych i obostrzeń, które sprawiają, że nasza praca stała się cięższa (dystans, maseczki i inne). Obostrzenia zostały, a bonus wycofano. Jesteśmy zdania, iż pracownicy Amazon powinni otrzymywać godną płacę za swoją pracę przez cały rok! Tym bardziej że ostatnio znacznie wzrosły wydatki na utrzymanie, np. żywność, wywóz śmieci, prąd. Powoduje to, że nasze zarobki realnie spadają.

Domagamy się sprawiedliwego i proporcjonalnego podniesienia wynagrodzeń w odniesieniu do zysków firmy, a nie jak to próbuje robić Amazon: utrzymania wynagrodzeń w odniesieniu do zarobków w regionie. W ten sposób Amazon utrzymuje niski poziom płac w Polsce i utrwala niedostatek. Słyszymy nieoficjalnie, że ze względu na sytuację być może wcale nie będzie podwyżek! Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z krociowych zysków Amazona, zwłaszcza w czasie pandemii. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania szeregowych pracowników. Mimo formalnego zawieszenia oceny pracowniczej (feedbacków/adapta) i zagrożenia dla zdrowia, wywiązują się oni wzorowo ze swoich obowiązków. Dzięki temu spółka dynamicznie się rozwija w Polsce, ale nie przekłada się to na polepszenie jakości życia zatrudnionych.

Podniesienie pensji w Amazon o 4 zł, proponowane przez nasz związek, który wciąż jest w sporze zbiorowym z Amazon, mogłoby stanowić podstawę do podpisania porozumienia między stronami. W obecnej sytuacji pandemicznej oraz intensywnego rozwoju spółki, porozumienie między związkami a zarządem może ułatwić i usprawnić współpracę, z korzyścią dla wszystkich.

Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza Amazon
21.08.2020

Dołącz do nas! – ipamazon@wp.pl – tel. 736 850 536


Porozumienia antykryzysowe – raport z działań komisji IP
24.06.2020
Porozumienia antykryzysowe – raport z działań komisji IP

Rządowe „tarcze antykryzysowe” umożliwiły pracodawcom rozpoczęcie negocjacji porozumień obniżających wynagrodzenia i pogarszających warunki pracy. W wielu zakładach pracy – zwłaszcza tam, gdzie nie działały związki zawodowe – porozumienia te przerzuciły koszty kryzysu na szeregowych pracowników. Tam, gdzie działają związki pracodawcy zobligowani byli do negocjacji, a związki mogły wpływać na porozumienie poprzez mobilizowanie załogi, organizowanie nacisku na pracodawcę czy nagłaśnianie problemu w mediach.

Poniżej przedstawiamy omówienie negocjacji porozumień, jakie prowadziły komisje Inicjatywy Pracowniczej w Avon Distribution, Kolejach Dolnośląskich i zakładach Cegielskiego w Poznaniu. Prezentujemy także informacje o porozumieniach, których zawarcie stało się przyczyną powstania komisji OZZ IP w firmach: HL Distribution oraz Nissan Sales CEE Sp. z o.o., a także omówienie trwających negocjacji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Chcemy w ten sposób przedstawić kolejny aspekt działań naszego związku podczas kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa, ale także dostarczyć innym strukturom zakładowym przykładów rozwiązań, których można domagać się podczas negocjacji porozumień antykryzysowych w innych zakładach pracy.

Koleje Dolnośląskie

Spółka Koleje Dolnośląskie odnotowała na początku epidemii dramatyczny spadek przychodów ze sprzedawanych biletów. Stało się to powodem rozpoczęcia rozmów o obniżce wynagrodzeń w spółce. W rozmowach brała udział komisja Inicjatywy Pracowniczej, która ma status organizacji reprezentatywnej oraz zakładowe struktury: NSZZ Solidarność, OPZZ Konfederacji Pracy oraz Związku Zawodowego Maszynistów.

Szczegółowe informacje o działaniach komisji IP w Kolejach Dolnośląskich przed pandemią możecie przeczytać w artykule: [ARTYKUŁ]

Początkowo, zarząd rozważał wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wynagrodzeń o 40%. Alternatywą miało być zwolnienie ok. 200 osób spośród ok. 740 zatrudnianych w Kolejach (ponad 25% załogi). Ostatecznie, po negocjacjach ze związkami zdecydowano się jednak na skorzystanie z przepisów o obniżeniu wymiaru czasu pracy (i proporcjonalnym obniżeniu płac). Zgodnie z podpisanym w połowie kwietnia porozumieniem, na okres 3 miesięcy:
- wynagrodzenia wszystkich pracowników i pracownic spółki zostaną obniżone o 20%;
- wymiar czasu pracy zostanie obniżony także o 20% (przykładowo, w czerwcu zamiast 168 godzin będzie on wynosił 134 godziny i 24 minuty).

Co ważne, w porozumieniu udało się zawrzeć rozwiązania, o które wnioskowała Inicjatywa Pracownicza: (1) objęcie porozumieniem wszystkich kategorii pracowników łącznie z dyrektorami i kierownikami, (2) utrzymanie dodatku absencyjnego (ok. 200 zł miesięcznie wypłacanego do tej pory w sytuacji gdy pracownik nie korzystał w kwartale z więcej niż 2 urlopów na żądanie oraz nie miał nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy), (3) utrzymanie stanu zatrudnienia przez okres obowiązywania porozumienia (zakaz zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników). Dodatkowo, spółka nie będzie ograniczać stanu zatrudnienia poprzez nieprzedłużanie umów na czas określony oraz utrzyma ośrodek szkolenia maszynistów i nie przerwie kształcenia osób, które obecnie szkolą się w tej instytucji.

W połowie maja zarząd Kolei wystąpił także z propozycją zawieszenia wypłat tzw. „wczasów pod gruszą” (świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego w wysokości średnio ok. 2 tys. zł na osobę) – związki zawodowe nie zgodziły się jednak na dalsze ograniczenia dochodów pracowników, argumentując, że oszczędność z tytułu zawieszenia „gruszy” nie będzie miała większego znaczenia dla sytuacji spółki.

Jak wskazuje członek prezydium komisji Inicjatywy Pracowniczej, podczas negocjacji związki zawodowe zajęły wspólne stanowisko, ale początkowo „Solidarność” i Konfederacja Pracy były skłonne zaakceptować porozumienie w wersji zaproponowanej przez zarząd (czyli nie obejmujące obniżkami pensji kadry zarządzającej). Poza tym, w zasadzie tylko IP w sposób przejrzysty informowało załogę o sytuacji i prowadzonych negocjacjach. W efekcie, nasza komisja zwiększyła swoją liczebność o kilku nowych członków zniechęconych postawą innych związków.

Avon Distribution Poland Sp. z o.o.

Negocjacje porozumienia antykryzysowego w Avon Distribution Poland trwały od połowy kwietnia do 26 maja, kiedy to podpisano ostateczną wersję dokumentu. Początkowo, pracodawca proponował wprowadzenie następujących rozwiązań:
- obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń o 20%, ale tylko pracowników operacyjnych i operatorów wprowadzania danych (operatorzy, magazynierzy, referenci, mechanicy);
- wydłużenie okresu rozliczeniowego do końca roku;
W pierwotnej wersji, propozycja pracodawcy nie zawierała zapisów o gwarancji zatrudnienia, padały także sugestie, że brak porozumienia oznaczać będzie zwolnienia grupowe.

Komisja Inicjatywy Pracowniczej odmówiła podpisania porozumienia w takiej formie i przedstawiła kilka wersji własnej propozycji. M.in. proponowano: obniżki o 10% (zamiast o 20%), objęcie obniżeniem wymiaru czasu pracy wszystkich zatrudnionych, wstrzymanie „12-stek” (dwunastogodzinnych zmian stosowanych w okresach zwiększonej liczby zamówień) oraz utrzymanie 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz wszystkich premii. Komisja wnioskowała także o wprowadzenie w Avon Distribution zasady „3:1” (najwyższa pensja nie może być wyższa od trzykrotności pensji najniższej) oraz użycia kapitału rezerwowego do utrzymania poziomu płac i stanu zatrudnienia.

Komisja nie ograniczyła swoich działań tylko do negocjacji: wśród pracowników Avonu zbierano podpisy poparcia dla propozycji przygotowanej przez związek (pod petycją w tej sprawie podpisała się ponad połowa załogi), o negocjacjach informowano media, a także wystąpiono do firmy z zapytaniem o przedstawienie szczegółowych informacji o kondycji finansowej (w tym, m.in. o zyski osiągnięte przez Avon w 2019 r. i wysokość kapitału rezerwowego). Więcej na temat działań komisji IP w Avonie w miesiącach kwiecień-maj, można przeczytać w artykule: [ARTYKUŁ]

Co ważne, wszystkie warianty porozumienia oraz planowane działania komisji były przez prezydium przedstawiane pod głosowanie członków i członkiń związku – w ten sposób załoga Avonu wspólnie podejmowała decyzje o odrzuceniu lub przyjęciu poszczególnych rozwiązań oraz o działaniach, które następnie podejmował związek zawodowy.

Ostatecznie, porozumienie pomiędzy zarządem a związkiem zawodowym zostało podpisane 26 maj. Jego finalna wersja zakłada:
- obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń pracowników operacyjnych i kierowników o 5% (pracownicy biurowi oraz zarząd poddali się dobrowolnej obniżce wynagrodzeń w granicach 5-30%);
- utrzymanie systemu naliczania premii na podstawie wynagrodzeń sprzed obniżki;
- naliczanie ewentualnych odpraw (przy zwolnieniach) na postawie wynagrodzeń sprzed obniżki;
- zachowanie przez pracowników pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego;
- połączenie drugiego i trzeciego kwartału br. w jeden okres rozliczeniowy;
- 4 miesięczną gwarancję utrzymania zatrudnienia w razie otrzymania przez pracodawcę dofinansowania z tarczy;
- możliwość wydłużenia lub skrócenia przez pracodawcę wymiaru czasu pracy w ramach 5% - co daje możliwość pracownikowi dopracowania do pełnego etatu.

Więcej o porozumieniu zawartym przez komisję w Avonie: [ARTYKUŁ]

Katarzyna Kurowska z prezydium komisji IP w Avonie, w następujący sposób ocenia porozumienie i toczone wokół niego negocjacje: „Podpisując tarczę liczymy na ustabilizowanie sytuacji na zakładzie, gdyż wisiała nad nami groźba zwolnień czy cięcia benefitów. Tego też chcieli nasi związkowcy, za tym rozwiązaniem opowiedzieli się w naszych głosowaniach. Jednakże sięganie przez pracodawców do kieszeni pracowników nigdy nie jest czymś akceptowalnym przez związek.”

H. Cegielski – Poznań S.A.

W zakładach Cegielskiego zawarto porozumienie, które obowiązuje od 1 kwietnia br. Sygnowały je wszystkie związki zawodowe w tym Inicjatywa Pracownicza. Jest ono bardzo lapidarne. Zakłada redukcję czasu pracy o 20%, „ale nie więcej niż do 1/2 etatu”. W związku z obowiązywaniem w firmie przede wszystkim wynagrodzenia godzinowego, łączy się to automatycznie z adekwatną obniżką zarobków, choć w porozumienie nie jest to wprost powiedziane. Redukcja czasu pracy dotyczy wszystkich grup pracowniczych, ale jednocześnie zakłada się, że w przypadku utrzymaniu się produkcji, być może niektóre grupy pracowników, będą pracować normalnie. Na początku maja już ok. 20% pracowników produkcyjnych pracuje w trybie normalnym. W takim przypadku mówi się o ich „sprawiedliwym kryterium doboru”. Porozumienie zastrzega także, że w dalszym ciągu do obliczenia wynagrodzenia stosuje się zasady określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy.

Zakład pracy tłumaczył konieczność wprowadzenia porozumienia i tak wrastającą absencją pracowników, koniecznością wewnętrznej reorganizacji pracy, pogorszenia się wyników finansowych, spadkiem obrotów i chęcią uniknięcia zwolnień. Wszystkie te przesłanki zostały wymienione w preambule porozumienia. Cegielski od lat walczy o przetrwanie i sytuacja w firmie była ekonomicznie trudna jeszcze przed wybuchem epidemii. Porozumienie natomiast pozwala przedsiębiorstwu ubiegać się o wsparcie państwa, którego ewidentnie potrzebuje. Na zakładzie podnoszą się jednak głosy, że sytuacja w HCP nie jest tak dramatyczna z powodu samego koronawirusa, jak ją przedstawiano na przełomie marca i kwietnia.

HL Distribution

Magazyn oraz fabryka HL Distribution w Gliwicach są częścią globalnej grupy, która zajmuje się produkcją plastikowych elementów wykorzystywanych w ekspozycji towarów w sklepach. Z powodu wprowadzonych przez rząd ograniczeń w handlu, sklepy skromniej inwestowały w promocję, więc branża ta odczuła negatywny efekt epidemii. Okresowo występowały też problemy z komponentami z powodu problemów w globalnych łańcuchach dostaw.

Norbert Cieślik z komisji Inicjatywy Pracowniczej działającej od niedawna w tym zakładzie pracy: „W marcu pojawiły się środki ochrony, termometry, wysłano pracowników biurowych do pracy z domu. Zaczęliśmy też produkować przyłbice, które dostali również pracownicy. Ale spadkiem obrotów zarząd uzasadniał potrzebę szukania oszczędności w postaci redukcji czasu pracy do 4/5 etatu oraz związanym z tym proporcjonalnym spadkiem zarobków. Wszystko działo się bardzo szybko”.

Ponieważ w firmie nie działał związek zawodowy, zarząd do negocjacji zaprosił przedstawicieli wydelegowanych przez pracowników pięciu działów. „W naszym dziale IT stwierdziliśmy, że zgodzimy się na podpisanie porozumienia. Sądziliśmy, że były wtedy jeszcze zachowane pozory, że chodzi w Tarczy 1.0 o utrzymanie miejsc pracy. Według mnie druga tarcza już te pozory zniosła” - podkreśla Norbert.

W trakcie rozmów udało się wywalczyć aneks do porozumienia, który zapewniał, że porozumienie odwołuje się do zapisów Tarczy 1.0 (choć rząd wprowadził już mniej korzystną Tarczę 2.0), co zagwarantowało, że nie dojdzie do zwolnień przez 6 miesięcy (3 miesiące obowiązywania tarczy oraz 3 miesiące okresu ochronnego). Na tym postulacie najbardziej zależało pracownikom. Norbert dodaje: „Dziś myślę, że gdybyśmy wtedy mieli związek zawodowy, to rozmowy wyglądałyby jeszcze korzystniej dla nas. Obniżka płac o 20% to jednak spore wyrzeczenie. I tak wynegocjowaliśmy w magazynie lepsze warunki niż w zakładzie produkcyjnym, w którym istnieje marionetkowa rada pracownicza. Działo to na korzyść osób, które prowadziły rozmowy w imieniu załogi z magazynu i które potem zainicjowały powołanie związku zawodowego. Mimo że ja pracuję w dziale IT, dla nas było ważne, aby nie negocjować korzystniejszych zapisów tylko dla nas, ale żeby solidarnie rozłożyć ciężar cięć”. Efekty kilkudniowych negocjacji były codziennie omawiane na spotkaniach online, gdzie również omawiano kolejne kroki. Ostatecznie, dlatego że pracownicy byli zadowoleni z gwarancji zatrudnienia, a osoby prowadzące negocjacje zdobyły zaufanie, pozytywny przebieg negocjacji doprowadził do założenia komisji zakładowej Inicjatywy Pracowniczej.

Norbert: „Działający związek zawody daje nam pewność, że w przyszłości, jeśli rząd umożliwi dalsze cięcia poprzez kolejne tarcze, a pracodawca będzie chciał z nich skorzystać, to będzie już istniało ciało, które będzie miało wsparcie prawne i mandat do tego, by nie godzić się na niekorzystne rozwiązania. Jeśli chodzi o postulaty na przyszłość, to zapowiedzieliśmy, że nasza aktywność będzie zależeć od tego, czy będą łamane prawa pracownicze. Pracownicy potrzebują związku, który faktycznie będzie tego pilnował. Tarcza obowiązuje do końca lipca. Dołączają do nas kolejni pracownicy magazynowi. To dopiero początek naszych działań”.

Nissan Sales

Komisja Inicjatywy Pracowniczej w Nissan Sales CEE Sp. z o.o. powstała w połowie maja (czyli już w trakcie wdrażania przez firmę rozwiązań antykryzysowych). Firma zatrudnia tylko pracowników biurowych (60-70 osób w biurach zlokalizowanych w Warszawie) i zajmuje się sprzedażą aut produkowanych przez koncern.

W Nissanie od czerwca obowiązuje porozumienie, podpisane w maju przez zarząd i „przedstawicieli pracowników” (wybranych przed powstaniem związku), na mocy którego przez miesiąc czerwiec większość załogi pracuję w pełnym wymiarze czasu pracy i za dotychczasowe wynagrodzenie, natomiast część ma obniżony wymiar czasu pracy o połowę i otrzymuje 85% dotychczasowych wynagrodzeń.

Wprowadzenie tych rozwiązań było bezpośrednią przyczyną zawiązania się komisji Inicjatywy Pracowniczej w Nissanie – pracownicy i pracownice firmy uznali bowiem, że potrzebna jest im organizacja, która wyrażać będzie zdanie załogi i w jej imieniu prowadzić negocjacje odnośnie wprowadzania kolejnych rozwiązań antykryzysowych w kolejnych miesiącach. Obecnie trwają rozmowy nad porozumieniem na miesiąc lipiec – tym razem prowadzone już przez związek zawodowy.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Ograniczenie możliwości prowadzenia działalności przez muzea i inne instytucje kultury w istotny sposób negatywnie odbiło się na sytuacji finansowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie – w związku z brakiem przychodów ze sprzedaży biletów i wynajmu sal, deficyt instytucji wzrósł wiosną br. do 2,5 mln. zł. Stało się to powodem do szukania oszczędności i rozpoczęcia negocjacji pomiędzy dyrekcją a komisją zakładową Inicjatywy Pracowniczej.

Dyrekcja muzeum zaproponowała wstępnie porozumienie bazujące na art 23 prim 1a Kodeksu pracy – przepis ten pozwala pracodawcy, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest objęty układem zbiorowym na zawarcie ze związkiem zawodowym porozumienia o „stosowaniu warunków zatrudnienia pracowników mniej korzystnych niż te, wynikające z umów o pracę” (tego rodzaju środek „antykryzysowy” obowiązywał w prawie pracy na długo przed wprowadzeniem przez obecny rząd „tarcz antykryzysowych”). Pierwotna propozycja pracodawcy zakładała obniżenie wynagrodzeń o 30% w okresie lipiec-grudzień br. i utrzymanie pełnego wymiaru czasu pracy.

W wyniku podjętych przez komisję zakładową negocjacji pracodawca wyraził zgodę na zmniejszenie skali cięć wynagrodzeń do 10%, przy jednoczesnej ochronie najmniej zarabiających. Rozmowy trwają, wciąż brak porozumienia dot. gwarancji zatrudnienia oraz obniżenia wymiaru czasu pracy (komisja zaproponowała przyznanie pracownicom i pracownikom Muzeum dodatkowych dni wolnych do końca 2020 w zamian za utrzymanie pełnego wymiaru czasu pracy). Negocjacje w muzeum są również przykładem dobrej współpracy komisji zakładowej z radą pracowników, która wspiera postulaty komisji.

Jednocześnie wraz z podjęciem negocjacji komisja złożyła pismo do organizatorów muzeum (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawy oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego) z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania w stopniu, który pozwoliłby na utrzymanie stanu zatrudnienia. 18 czerwca 2020 r. Rada m.st. Warszawy przegłosowała uchwałę dot. przyznania instytucjom kultury, w tym Muzeum POLIN, dodatkowych środków na dotacje podmiotowe. Oczekiwana jest reakcja Ministerstwa, które wstępnie zadeklarowało chęć udzielenia pomocy pod warunkiem, że będzie ona rozłożona na wszystkich organizatorów. W momencie przygotowania tego tekstu MKiDN nie ogłosiło jeszcze decyzji dot. wsparcia Muzeum, ani nie podpisano porozumienia pomiędzy dyrekcją a związkiem zawodowym.


Opracowanie: Jakub Grzegorczyk, Ignacy Jóźwiak (Warszawska Komisja Środowiskowa), Agnieszka Mróz (KMZ Amazon), Dorota Koziarska (KMZ Danfoss Poland), Jarosław Urbański (Poznańska Komisja Międzyzakładowa)


Nie będziemy żywą tarczą! Debata związkowa 27 czerwca (video)
24.06.2020
Nie będziemy żywą tarczą! Debata związkowa 27 czerwca (video)

W sobotę 27 czerwca o godz. 15.00 kolejna debata związkowa - tym razem poświęconą sytuacji w kluczowych usług publicznych.

Relacja live za pośrednictwem strony FB OZZ Inicjatywa Pracownicza. Zapis debaty poniżej. Zapraszamy do wysłuchania, zadawania pytań, wspólnych działań!

Udział:
- Piotr Kolasiński, Komisja Zakładowa przy Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy
- Komisja Zakładowa przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie
- Łukasz Stachniewicz, Komisja Zakładowa przy Kolejach Dolnośląskich
- Andrzej Borawski, Komisja Zakładowa przy Energa Serwis Sp. z o.o. w Ostrołęce
- Hanna Roloff, Komisja Zakładowa przy Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
Prowadzenie: Jakub Grzegorczyk, Komisja Krajowa

Od początku epidemii koronawirusa stało się jasne jak ważna wykonywana jest praca pracowników i pracownic kluczowych usług publicznych: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transportu publicznego, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami oraz energetyki. W większości zakładów pracy z tych branż, epidemia oznaczała zwiększone ryzyko zawodowe, wzrost intensywności pracy, a czasem także pogorszenie warunków pracy i obniżenie płac. Efekty kryzysu wywołanego koronawirusem były jednak bardzo różne w zależności od sektora.

Podczas dyskusji rozmawiamy m.in. o tym:
- jakie problemy są wspólne dla wszystkich pracowników i pracownic kluczowych usług publicznych?
- jak zmieniły się warunki pracy w tej branży podczas epidemii?
- w jaki sposób kryzys wywołany przez koronawirusa dotknął pracowników zakładów pracy, w których działają komisje IP?
- jak w obecnej sytuacji powinien zachować się ruch związkowy?


Nie będziemy żywą tarczą! Debata związkowa 18 czerwca (video)
15.06.2020
Nie będziemy żywą tarczą! Debata związkowa 18 czerwca (video)

Druga z cyklu branżowych debat związkowych. Chcemy rozmawiać o sytuacji świata pracy, wychodzeniu z kryzysu, które nie będzie odbywać się kosztem ludzi pracy i szansach na wspólną mobilizację.

Debata 18 czerwca w czwartek o godzinie 18:00 z udziałem działaczy i działaczek związkowych z sektora kultury, mediów i NGO. Relacja live za pośrednictwem strony FB OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Kryzys staje się pretekstem do cięć i pogarszania warunków pracy. Jako związki zawodowe broniące interesów pracowniczych nie możemy godzić się na kolejne plany oszczędnościowe ani utwierdzać załogi w przekonaniu, że nic nie da się zrobić. Bez zaangażowania i sprzeciwu związków zawodowych przeciwko kolejnym obostrzeniom, możemy spodziewać się następnych lat pracy bez wytchnienia i likwidacji reszty praw pracowniczych. Nie stać nas na dalsze wyrzeczenia. Zamiast „tarczy antykryzysowej”, która uderza w pracowników, żądamy lepszych warunków pracy, płacy i zabezpieczeń socjalnych. Obecny kryzys może być szansą na zmianę priorytetów gospodarczych. Domagamy się pracowniczej tarczy antykryzysowej!

13 postulatów składających się na proponowaną przez nas pracowniczą tarczę antykryzysową.

Udział:
- Adela Gąsiorowska, Komisja Środowiskowa Pracujących w Organizacjach Pozarządowych (NGO)
- Dorota Grobelna, Komisja Środowiskowa Pracownic i Pracowników Kultury
- Bartosz Józefiak, Komisja Zakładowa przy Agora S.A.
- Katarzyna Kulińska, Komisja Zakładowa przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Prowadzenie:
- Paweł Nowożycki, Komisja Zakładowa przy Muzuem Sztuki Nowoczesnej
- Karolina Rogaska, Komisja Środowiskowa Dziennikarek i Dziennikarzy


Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego!
05.06.2020
Składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego!

OZZ Inicjatywa Pracownicza składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących zwolnień w służbie cywilnej.

Przepisy wprowadzone w tzw. Tarczy 2.0 pozwalają na zwolnienia duże liczby pracowników i pracownic administracji publicznej. Rolą służby cywilnej jest zapewnieniu państwu w każdych warunkach i czasie specjalistów w zakresie administrowania. Nie bez powodu to właśnie tam nawiązuje się stosunki pracy na podstawie mianowania, które charakteryzują się wzmocnioną trwałością. Dzięki takim środkom państwo zawsze dysponuje doświadczonymi ekspertami bez przerw na szkolenie nowej załogi i bez obawy o zbytnią podległość zmieniającej się władzy. Rozwiązanie stosunków pracy powstałych na podstawie mianowania skutkować będzie naruszeniem zasady pewności prawa oraz zasady praw słusznie nabytych wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP.

Demokratyczne państwo potrzebuje prawidłowo funkcjonującej służby cywilnej wykonującej swoje zadania tak jak zostało to określone w art. 153 ust. 1. Wszelkie machinacje, które doprowadzą do zmniejszenia, bądź pogorszenia zasobu kadrowego – odbiją się bezpośrednio na funkcjonowaniu aparatu państwowego. Stan ten prowadzi nie tylko do sprzeczności z art. 153 ust. 1, ale też art. 2 Konstytucji RP – zasadą demokratycznego państwa prawnego i zasadą sprawiedliwości społecznej.

Analogiczne rozwiązania próbowano wprowadzić podczas poprzedniego kryzysu ekonomicznego - w „Ustawie o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych”, która zakładała obowiązkową redukcję o 10% stanu zatrudnienia w urzędach państwowych. Ustawa ta została uznana za niezgodną z Konstytucją - m.in. ze względu na to, że służbie cywilnej przysługuje szczególna trwałość stosunku pracy. Do tamtego wyroku odwołuje się nasz wniosek, ale jest to szerszy problem - obecny rząd prowadzi politykę antykryzysową dokładnie w taki sam sposób jak robiła to Platforma Obywatelska w latach 2009-2013. Jest to polityka cięcia płac i zatrudnienia w sektorze publicznym oraz ułatwiania pracodawcom dokonywania obniżek pensji, uelastyczniania czasu pracy i pogarszania warunków pracy w sektorze prywatnym. Polityka ta jest w całości błędna i szkodliwa.

Pracownice i pracownicy urzędów zostali pozbawieni prawa do strajku - czyli jedynej skutecznej broni walki o prawa pracownicze. W tej sytuacji staramy się korzystać z takich narzędzi, jakie są dostępne aby ograniczyć negatywne skutki dla świata pracy, jakie niesie za sobą polityka rządu Morawieckiego. W przypadku administracji takim narzędziem, którym dysponują związki zawodowe jest możliwość złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją. Liczymy, że może to będzie sygnał do kolejnych akcji protestacyjnych i prób organizowania strajku poza reżimem ustawy o sporach zbiorowych.

Działania na polu prawnym są kontynuacją działań, jakie przez ostatnie trzy miesiące prowadziliśmy na poziomie zakładowym. czy to w sektorze prywatnym czy publicznym. Nasze komisje negocjowały warunki pracy i płace podczas epidemii i broniły pracowników i pracownice przed zwolnieniami i obniżkami płac. W przypadku administracji, nasza komisja przy Regionalej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie zainicjowała petycję do Premiera z apelem o wycofanie się z rozwiązań, które są przedmiotem skargi i które w tarczy 4.0 będą rozszerzone na kolejne zakłady pracy ze sfery budżetowej.

Chcemy aby złożenie wniosku było także sygnałem do innych organizacji związkowych do wspólnego działania przeciwko antypracowniczej polityce rządu - miesiąc temu ogłosiliśmy 13 postulatów składających się na „pracowniczą tarcze antykryzysową” i wezwaliśmy do wspólnych działań przeciwko próbom przerzucania na pracowników kosztów kryzysu. Rząd jednak dalej kontynuuje politykę zaciskania pasa pracownikom, ratowania zysków pracodawców i demontażu sfery publicznej - to jasny sygnał dla całego ruchu związkowego, że powinniśmy przejść do działań protestacyjnych, ponieważ rządzący są głusi na krytykę kolejnych tarcz.


Nie będziemy żywą tarczą! Debata związkowa 23 maja (video)
21.05.2020
Nie będziemy żywą tarczą! Debata związkowa 23 maja (video)

Rozpoczynamy cykl branżowych debat związkowych, na które będziemy zapraszać przedstawicielki i przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych. Chcemy rozmawiać o sytuacji świata pracy, wychodzeniu z kryzysu, które nie będzie odbywać się kosztem ludzi pracy i szansach na wspólną mobilizację.

Debata 23 maja, w sobotę o godzinie 13:00 z udziałem działaczy i działaczek związkowych z sektora handlu i logistyki. Poniżej prezentujemy zapis debaty. Zapraszamy do wysłuchania!

Udział:
Norbert Cieślik – Komisja Zakładowa przy HL Distribution Center Europe Sp. z o.o., Gliwice
Konrad Karasiewicz – Komisja Międzyzakładowa przy Amazon Fulfilment Poland Sp. z o.o., Poznań
Dymitr Kołodyński – Komisja Międzyzakładowa przy L'Oreal Polska, Warszawa
Dorota Koziarska – Komisja Międzyzakładowa przy Danfoss Poland Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki
Katarzyna Kurowska – Komisja Zakładowa przy Avon Distribution Polska Sp. z o.o., Gawrolin
Benedykt Przybyła – Komisja Międzyzakładowa przy Amazon Fulfilment Poland Sp. z o.o., Wrocław
Przemysław Zielazny – Komisja Zakładowa przy Westwing Home & Living, Poznań
Prowadzenie: Agnieszka Mróz i Katarzyna Rakowska

Kryzys staje się pretekstem do cięć i pogarszania warunków pracy. Jako związki zawodowe broniące interesów pracowniczych nie możemy godzić się na kolejne plany oszczędnościowe ani utwierdzać załogi w przekonaniu, że nic nie da się zrobić. Bez zaangażowania i sprzeciwu związków zawodowych przeciwko kolejnym obostrzeniom, możemy spodziewać się następnych lat pracy bez wytchnienia i likwidacji reszty praw pracowniczych. Nie stać nas na dalsze wyrzeczenia. Zamiast „tarczy antykryzysowej”, która uderza w pracowników, żądamy lepszych warunków pracy, płacy i zabezpieczeń socjalnych. Obecny kryzys może być szansą na zmianę priorytetów gospodarczych. Domagamy się pracowniczej tarczy antykryzysowej!

13 postulatów składających się na proponowaną przez nas pracowniczą tarczę antykryzysową.

Relacja live za pośrednictwem strony FB OZZ Inicjatywa Pracownicza.


Pandemia? Czas na związek zawodowy!
21.05.2020
Pandemia? Czas na związek zawodowy!

Miesiąc po wybuchu pandemii koronawirusa widać już, na kogo przedsiębiorcy i rząd chcą zrzucić koszty kryzysu: na pracowników i pracownice. Jednocześnie większość z nas nie ma dziś głowy na myślenie o przyłączaniu się do związków zawodowych. To duży błąd, bo tylko związki mogą nas uchronić przed głodowymi pensjami i wyrzuceniem z pracy. Inicjatywa Pracownicza rozpoczyna więc kampanię zachęcającą pracowników i pracownice do organizowania się i tworzenia komisji zakładowych i międzyzakładowych w nowych miejscach pracy.

Pandemia i rozkręcający się kryzys gospodarczy mogą stać się początkiem najpoważniejszego kryzysu od 30 lat. To dopiero początek, ale już widzimy, kto za niego zapłaci. Zamiast sięgnąć do własnych kieszeni i oszczędności zarobionych w czasach prosperity, wielu pracodawców od razu, na „dzień dobry” rozpoczęło zwolnienia. Co gorsza, rozwiązania z rządowej tarczy antykryzysowej wręcz zachęcają pracodawców do obniżania wynagrodzeń i uelastyczniania czasu pracy – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Pomimo rządowej pomocy wielu pracodawców i tak zapowiada zwolnienia grupowe. Ci i te z nas, którzy zatrzymają pracę, narażeni są na drastyczne pogorszenie warunków ich pracy. Normą stają się obniżki wynagrodzenia. Wydłużany jest czas pracy. Z kolei właściciele fabryk i magazynów za nic mają wymogi dotyczące bezpieczeństwa pandemicznego, oszczędzają na środkach ochrony. Rząd ściga spacerowiczów na ulicach, pozostaje jednak ślepy na znacznie poważniejsze naruszenia przepisów w zakładach pracy.

Pracownicy przerażeni wizją utraty dochodu często zgadzają się nawet na najgorsze rozwiązania. To zrozumiałe: W strachu nie mamy sił i czasu myśleć o czymkolwiek oprócz przetrwania. Wbrew jednak temu odruchowi to właśnie teraz powinniśmy organizować się w związkach zawodowych. Tylko zjednoczeni pracownicy mogą powstrzymać rosnącą falę kryzysu. Dlaczego? Związki zawodowe są jedyną prawnie dostępną siłą, z którą muszą liczyć się przedsiębiorcy. Związki mają możliwość blokowania niektórych antypracowniczych rozwiązań wprowadzonych przez rządowe „tarczy antykryzysowe”; maja także możliwość negocjowania warunków na jakich firmy wprowadzać będą plany oszczędnościowe. Wreszcie – mają także wpływ na procedurę zwolnień grupowych oraz mogą korzystać z różnych form nacisku na pracodawcę: od negocjacji aż po akcje strajkowe.

Jeśli ktoś dziś twierdzi: „nie mam czasu na zakładanie związku zawodowego”, to w odpowiedzi powinien usłyszeć: właśnie dzisiaj, jak nigdy wcześniej, NIE możesz sobie pozwolić na brak związku na zakładzie.

Jeżeli chcemy uniknąć obniżki płac, zwolnień i pracy ponad siły – organizujmy się i zakładajmy związki!

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza zaprasza więc w swoje szeregi. Możecie dołączyć do istniejących już komisji środowiskowych, zakładowych lub międzyzakładowych: [Lista komisji IP wg branż] [Lista komisji IP według województw]. Warto też założyć własną komisję w swoim miejscu pracy. To proste:
Wystarczy znaleźć ponad 10 osób gotowych do założenia związku, skontaktować się z Komisją Krajową IP i założyć komisję zakładową. Instrukcję jak to zrobić znaleźć można tu: [LINK]

Po założeniu komisji, pracownicy informują pracodawcę, że założyli związek i od teraz:
- Każda zmiana regulaminów pracy i wynagradzania wymaga negocjacji ze związkiem;
- Zwolnienia osób mających umowę o pracę na czas nieokreślony wymagają konsultacji ze związkiem;
- Ubieganie się o dopłaty z budżetu w ramach „tarczy antykryzysowej” wymaga wcześniejszego porozumienia się ze związkiem zawodowym;
- Zmiany czasu pracy (system czasu pracy, długość okresu rozliczeniowego, stawki dodatków za pracę w porze nocnej albo nadgodziny) wymagają negocjacji ze związkiem zawodowym;
- Zwolnienia grupowe muszą być skonsultowane ze związkiem zawodowym;
- Pracodawca ma obowiązek udzielić wam wszelkich informacji, które są niezbędne do działalności związkowej (np. o sytuacji finansowej firmy, planowanych zmianach w zatrudnieniu itp.)

Co ważne, osoby zatrudnione na umowach śmieciowych również mają prawo wstępować w szeregi komisji. Przedstawiciele związku mają prawo reprezentować również ich interesy, choć metody nacisku są mocno ograniczone względem pracowników etatowych.

Jedno jest pewne: to nie rząd ani przedsiębiorcy zapewnią, że kryzys ominie świat pracy. Pracownicy sami muszą o siebie zawalczyć.

W załącznikach znajdziecie 3 ulotki, które możecie wydrukować i rozdać koleżankom i kolegom z waszego zakładu. Zawierają one informację o tym:
- Co się zmienia w zakładzie pracy gdy powstanie związek zawodowy?
- Dlaczego właśnie teraz warto powołać komisję zakładową w swoim miejscu pracy?
- W jaki sposób związek zawodowy może przeciwdziałać próbom przerzucania na pracowników i pracownice kosztów obecnego kryzysu?


Inicjatywa Pracownicza w Agora S.A.
08.05.2020
Członkowie i członkinie nowej komisji IP w Agorze po zebraniu założycielskim

W maju br. powstała komisja zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy spółce Agora S.A. (wydawca m.in. Gazety Wyborczej). Poniżej publikujemy komunikat napisany z tej okazji przez nową komisję IP.

 

To już oficjalne: założyliśmy Komisję Zakładową OZZ Inicjatywa Pracownicza przy spółce Agora. Tym samym w Agorze powstał nowy związek zawodowy, a zarząd stał się prawnie zobligowany do podjęcia z nami rozmów. Chcemy solidarnie reprezentować wszystkich pracowników, nie tylko dziennikarzy, bez względu na formę zatrudnienia: umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa ramowa czy o dzieło.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ten krok?

Jeszcze przed pandemią Agora z roku na rok zmniejszała wierszówki; sięgając po środki z tarczy antykryzysowej, spółka obniżyła wynagrodzenia o kolejne 20 procent. Jednocześnie wstrzymała zamawianie tekstów u tzw. autorów zewnętrznych – czyli całej rzeszy freelancerów, dla których pisanie do tytułów Agory było ważną częścią dochodu. Chcemy mieć pewność, że za pół roku pensje wrócą do poprzedniego poziomu, a spółka – zgodnie z obietnicą – zaprzestanie zwolnień.

Jakie są nasze związkowe postulaty i pomysły?

Pracownicy etatowi powinni zostać uwolnieni od zakazu konkurencji, co pozwoliłoby im dorabiać w innych redakcjach. Współpracownicy powinni otrzymać nowe, bardziej sprawiedliwe warunki umowy ramowej, które jasno określiłyby stawki wynagradzania i pozwoliły zatrzymać im prawa do napisanych tekstów. Pracownicy zatrudnieni na umowach-zleceniach (a wykonujący de facto pracę na etacie) powinni zostać zatrudnieni na etat. Pracownicy na umowach krótkoterminowych powinni otrzymać zapewnienie, że ich umowy zostaną wydłużone. Zarząd powinien wreszcie – zgodnie z polskim prawem – wypłacać dodatek za nadgodziny dziennikarzom pracującym po więcej niż osiem godzin dziennie. Zawód dziennikarza, wbrew przekonaniu wielu szefów, nie jest przecież wyjęty z kodeksu pracy.

Co zrobić, by do nas dołączyć? Napisać na adres komisjadziennikarska@gmail.com, wypełnić deklarację i opłacić składkę w wysokości 60 zł rocznie. Zapraszamy wszystkich pracowników Agory, również tych zrzeszonych w Solidarności (prawo nie zabrania przynależności do dwóch związków jednocześnie). Przynależność jest anonimowa – Wasi przełożeni nie muszą wiedzieć, że wstępujecie w nasze szeregi.


Pierwszomajowy apel: zatrudnij się w Amazon i buduj z nami siłę klasy pracowniczej!
01.05.2020
Kadr z filmu South Park
W okolicach 1 maja odbywa się szereg wirtualnych spotkań, na których dyskutuje się o globalnych nierównościach, ataku na prawa pracownicze i potrzebie działań. Często pada słowo-klucz „Amazon”, jako symbol współczesnego wyzysku.
 
Jesteśmy przekonani, że wiele się mówi o Amazon nie dlatego, że wyzyskuje dużo brutalniej od szefów w innych zakładach czy branżach. Mówi się o nim głośno ponieważ pracownice i pracownicy Amazon na całym świecie się organizują. Działają wspólnie, ponad granicami, domagając się swoich praw. W ostatnich dniach scementowała się międzynarodowa organizacja pracowników z Polski, Niemiec, USA, Hiszpanii i Francji: Amazon Workers International.
 
Również w Polsce od lat sami pracujemy w magazynach Amazon i organizujemy się z naszymi kolegami i koleżankami w długotrwałej walce. Od 2014 r. zrzeszamy się w oddolnym, bojowym związku zawodowym Inicjatywa Pracownicza (IP). Należy do niego obecnie ponad 700 pracowników i pracownic magazynowych Amazon, z okolic Szczecina, Poznania, Wrocławia, Łodzi, Legnicy i Sosnowca.
 
Nie możemy skończyć na pierwszomajowych debatach! Wnioski z dyskusji testujmy w zakładach pracy. Mamy propozycję: zatrudnijcie się w Amazon i pomóżcie nam budować oddolny ruch pracowniczy. Podobny apel wystosowali zaprzyjaźnieni z nami działacze pracowniczy z USA ("Join the struglle at Amazon"), którzy wyjaśniają:
 
„Rozwija się globalny kryzys i musimy wykorzystać ten moment. Pandemia koronaawirusa - nie wykazując żadnych oznak spowolnienia - wywołała nadchodzącą już wcześniej recesję. Gdy inni kapitaliści zwalniają, Amazon masowo zatrudnia. To okazja, aby dołączyć do nas w walce w samym brzuchu bestii. Nawet w czasach względnej stabilności Amazon jest uosobieniem wielu chorób kapitalizmu. (…) ma obecnie niemal monopol na handel online, szybko przejmuje duże części łańcuchów logistycznych, budując ogromne sieci kapitału trwałego, promieniujące z każdego dużego miasta poza granice kraju. Sieć ta jest uzależniona od pracy, której nie można łatwo zlecić na zewnątrz, ponieważ musi pozostać w pobliżu głównych skupisk ludności i rynków. (…)
 
Amazon zatrudnia prawie 700 000 pracowników na całym świecie i ma coraz większe znaczenie dla globalnej akumulacji kapitału. Innymi słowy, firma otworzyła nowe możliwości dla pracowników i pracownic, aby budować prawdziwie międzynarodową siłę. (…) W miarę narastania obecnego kryzysu, na tym kluczowym terenie możemy prowadzić walkę klasową. Potrzebujemy jednak wielu osób, którzy chcieliby być na pierwszej linii frontu i wykorzystać obecną rekrutację w Amazon”.
 
Pomóżcie nam wykorzystać ten moment również w Polsce! Aby zatrudnić się w magazynie Amazon wystarczy jeden telefon do agencji pracy (Adecco lub Randstad), a rekrutacja odbywa się zdalnie. Zasięg terytorialny darmowych zakładowych autobusów jest duży (zobacz mapę). Szukamy również osób z doświadczeniem w organizowaniu się, aby wspierać z zewnątrz tych, którzy już są w środku, "w samym brzuchu bestii". Załoga Amazon nie potrzebuje litości, ale pomocy we wzmocnienia prowadzonych już zakładowych działań.
 
Nie będzie łatwo: dostaniecie prawdopodobnie agencyjną miesięczną umowę. Jeśli zachorujecie lub nie wykonacie normy, mogą nie dać Wam kolejnej. Praca jest fizyczna, na 10,5 godzinnych zmianach 4 dni w tygodniu (lud dwa dni na pół etatu), również nocą. Gwarantujemy jednak, że doświadczenie pracy najemnej (choćby przez kilka miesięcy) i organizowania się w tak dużym zakładzie, przełamywania podziałów i budowania związku z innymi, których najpewniej nigdy nie mielibyście okazji spotkać, to doświadczenie, które w wyjątkowy sposób może zmienić życie aktywistów i aktywistek. Zwłaszcza tych, którzy inspirują się dziedzictwem walk i strajków upamiętnianych 1 maja oraz tradycją bojowych organizacji pracowniczych, którym jesteśmy wdzięczni za wywalczone zdobycze dla świata pracy.
 
Skontaktuj się z nami, a my poprowadzimy Cię przez ten proces i pomożemy Ci znaleźć się tam, gdzie toczy się walka.
Kontakt: ipamazon@wp.pl, FB: OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon, tel. 736-850-536.
 
OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon
 
1 maja 2020 r.